Wat is passiva?

Een ander woord voor passiva is schulden. Passiva zijn alle bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is. De passiva staat aan de creditzijde (rechts) van de balans en worden gebruikt om de activa (links) te financieren. De passiva zijn te verdelen in de volgende onderdelen:

  • Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming is te berekenen door de schulden van de activa af te trekken
  • Lang vreemd vermogen: Dit zijn alle schulden die een terugbetalingstermijn hebben die langer is dan een jaar. Dit kan bijvoorbeeld een hypotheek zijn
  • Kort vreemd vermogen: Dit zijn alle schulden die een terugbetalingstermijn hebben die korter is dan een jaar. Dit kan bijvoorbeeld een kortlopende rekening zijn, maar ook nog af te dragen belasting
  • Voorzieningen: In deze post worden de te verwachten uitgaven opgenomen. Het gaat hierbij om verplichtingen waarvan de omvang (nog) niet bekend is

Wat zijn vlottende passiva?

Vlottende passiva zijn kortlopende schulden met een aflossingstijd van maximaal een jaar. Onder vlottende passiva valt bijvoorbeeld de te betalen belasting, het leverancierskrediet, de crediteuren en bankkrediet.

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products