Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60751088. 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Appwiki: de besloten vennootschap Software Vergelijken BV, Heresingel 4, 9711 ES te Groningen.

2. Leverancier: de rechtspersoon die op de websites van Software Vergelijken BV zijn proefabonnementen en andere producten / diensten aanbiedt.

3. Koper: de bezoeker van de website die een koopovereenkomst aangaat met Leverancier.

4. Productinformatie: informatie met betrekking tot het product, de dienst, de prijs en de organisatie van de Leverancier.

5. Aankooporder: een bestelling die Koper plaatst via het platform van Appwiki

6. Koopovereenkomst: voor een proefabonnement op de aangeboden software van de Leverancier.

7. Website(s): de website (inclusief alle subdomeinen) Appwiki.nl en Leverancierwebsites.

8. Accountprofiel: een account waarmee Koper op de Website(s) kan inloggen en online producten/diensten kan bestellen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Software Vergelijken BV handelend onder de namen: Appwiki

Vestigingsadres
Heresingel 4
9711 ES Groningen
Telefoonnummer: 050 - 2111665
E-mailadres: contact@appwiki.nl


Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
Zaterdag: niet bereikbaar
Zondag: niet bereikbaar
 

KvKnummer: 60751088
BTW-identificatienummer: NL854043755B01
Bankrelatie: Rabobank Stad en Midden Groningen 
IBAN nummer: NL49RABO0181957884

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Iedere Koper die een bestelling van een Product dat door een Leverancier wordt aangeboden op de Websites plaatst, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Deze Voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

3. Indien één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen om de tafel gaan zitten om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Appwiki heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website(s) zijn gepubliceerd.

Artikel 4 – Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Leverancier niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Koopovereenkomst

1. De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Leverancier de Aankooporder heeft bevestigd. Totdat Leverancier de Aankooporder heeft bevestigd, kan Koper de Aankooporder annuleren. 

2. Bij vragen en/of klachten over de door Koper bestelde producten van Leveranciers, dient de Koper zich rechtstreeks te wenden tot Appwiki via zijn/haar Accountprofiel. Appwiki zorgt ervoor dat de vraag in behandeling wordt genomen en schakelt hierbij de hulp in van Leverancier. Appwiki is echter niet verantwoordelijk voor de tijdige reactie van vragen of klachten nu zij hiervoor afhankelijk is van Leverancier.

3. Appwiki treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, neemt Appwiki daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.

4. Appwiki kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst.

5. Appwiki zal bij het product aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van Leverancier en Appwiki waar Koper met klachten en vragen terecht kan;

b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

6. De in het vorige lid bedoelde informatie is afkomstig van Leverancier, Appwiki staat er niet voor in dat deze informatie correct of volledig is.

Artikel 6 – Dienstverlening en aansprakelijkheid Appwiki

1. Appwiki biedt slechts een online platform dat Leveranciers in staat stelt om producten aan te bieden en Kopers in staat stelt deze te bestellen. Koper erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Koper en Leverancier en dat Appwiki geen partij bij de Koopovereenkomst is en/of wordt. Appwiki garandeert niet dat Leveranciers daadwerkelijk, volledig en/of correct uitvoering geven aan de (koop)overeenkomst en onderhavige voorwaarden.

2. Appwiki kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Productinformatie en/of de kwaliteit of veiligheid van producten die Koper van Leverancier afneemt via Appwiki, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

3. Appwiki is jegens Koper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Leverancier in nakoming van de Koopovereenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Leverancier.

4. Appwiki streeft ernaar de meest actuele Productinformatie te plaatsen op Website(s). Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele Productinformatie daadwerkelijk geplaatst wordt. Appwiki is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan.

5. Appwiki kan niet garanderen dat Koper te allen tijde gebruik kan maken van de Website(s) en de dienstverlening van Appwiki. Appwiki staat er niet voor in dat de Website(s) altijd beschikbaar is/zijn en ongestoord werkt/werken. Storingen in de Website(s) en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk. Appwiki is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website(s) en het bijbehorend Accountprofiel.

6. Appwiki is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website(s) (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening.

7. Appwiki is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website(s) aan te brengen.

8. Appwiki is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Leverancier op de Website(s) te wijzigen of op te schorten.

9. Elke aan Koper meegedeelde termijnen (inclusief leveringstermijnen) en zijn geen fatale termijnen.

10. Appwiki is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 7 – Vergoeding en betaling

1. Betaling door de Koper vindt rechtstreeks plaats aan Leverancier. Koper is verplicht om de uit hoofde van de Koopovereenkomst verschuldigd aankoopprijs aan Leverancier te voldoen. Koper is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door een betaling aan Appwiki. Koper heeft de plicht om onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Appwiki te melden.

2. Leverancier heeft onherroepelijk het recht om in eigen naam en met uitsluiting van Appwiki de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst.

Artikel 8 – Nakoming Koopovereenkomst en garantie

1. Leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Leverancier, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Koper op grond van de overeenkomst tegenover Leverancier kan doen gelden indien Leverancier is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Koopovereenkomst.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1. Indien Koper een klacht heeft, dient hij dit eerst voor te leggen aan Leverancier. Indien dit niet tot een oplossing leidt, mag Koper de klacht melden bij Appwiki. Appwiki zal dan bemiddelen tussen Koper en Leverancier.

2. Bij Appwiki ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door Appwiki binnen de termijn van 14 dagen doorgegeven met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

3. Indien Koper een geschil indient bij Appwiki en Appwiki de klacht van Koper gegrond acht, is Leverancier gehouden:

  1. het bestelde product alsnog uit te leveren indien op voorraad, of
  2. het bestelde product alsnog uit te leveren binnen vijf werkdagen indien niet op voorraad, of
  3. Koper een voorstel te doen tot levering van minimaal hetzelfde alternatief. Indien dit voorstel niet wordt geaccepteerd door Koper zal Leverancier het betaalde bedrag retourneren.

Artikel 10 – Klantaccount

1. Koper dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  1. Koper dient een Accountprofiel bij Appwiki te hebben;
  2. Koper is minimaal 18 jaar oud;
  3. Koper is per e-mail bereikbaar;
  4. Koper is wonend in Nederland.

2. Koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Appwiki raadt Koper daarom aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
3. Koper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Accountprofiel.
4. Koper verklaart in overeenstemming te handelen met de voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
5. Koper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn Accountprofiel, en voor de juistheid van de gegevens in zijn Accountprofiel.

Artikel 11 – Bestelling

1. Koper kan via het bestelproces via Appwiki een Aankooporder plaatsen voor een product dat door Leverancier wordt aangeboden.
2. De Aankooporder zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de leveringsvoorwaarden van Leverancier.
3. Koper ontvangt van Leverancier de bestelinformatie en de factuur.

Artikel 12 – Levering

1. Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Artikel 13 – Informatie en gebruik gegevens

1. Koper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Koper tijdig kennis kan nemen van door Appwiki en/of de Leverancier aan Koper verzonden informatie.
2. Appwiki is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
3. Koper staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Koper onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.

Artikel 14 – Privacy en gebruik van klantdata

1. Appwiki heeft het recht de klantdata te gebruiken om haar diensten naar Koper te verbeteren. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform het Privacyreglement.
2. Teneinde die dienst uit te kunnen voeren, is Appwiki gerechtigd om het e-mailadres en overige contactgegevens te delen met Leverancier. Daarnaast geeft Koper aan Appwiki toestemming om deze gegevens te delen met de dochterondernemingen van Software Vergelijken BV.
3. Appwiki houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en handelt in overeenstemming met de vereiste normen.

Artikel 15 – Diversen

1. Appwiki is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Accountprofiel te blokkeren of de mogelijkheid om via Appwiki artikelen van Leveranciers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van Koper; dit uitsluitend ter beoordeling van Appwiki.
2. Wanneer door Appwiki gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Appwiki de voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.
3. Indien een of meer van de bepalingen van de voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Appwiki vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
4. Appwiki is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Leveranciers op de Website(s) niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

1. Alle rechtsverhoudingen tussen Appwiki en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Appwiki en/of Leverancier en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het vestigingsadres van Appwiki als bedoeld in artikel 1 onder a, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
3. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.
4. Deze voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2014.

Appwiki is eenvoudig software kiezen voor:

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products